Zdjecie tytulowe 1

PODSUMOWANIE 2020 ROKU

PODSUMOWANIE 2020 ROKU

Jaki był 2020 r dla seniorów… czyli czas na podsumowanie!

Senioralna Rada Miejska w Skale

Po roku pandemii, zakazów, nakazów i wielu trudności, które stanęły zwłaszcza przed społecznością senioralną – uznaną za najbardziej narażoną na zachorowanie, w związku z bagażem chorób towarzyszących – należy zmierzyć się z podsumowaniem. Senioralna Rada Miejska kadencji 2019-2023 działająca przy UMiG w Skale od początków powstania, planów do realizacji miała dużo. Rok 2020 okazał się rokiem trudnym. Mimo odosobnienia, próbowaliśmy zmierzyć się chociaż z tymi działaniami , które wydawały się możliwe do realizacji. A wyglądało to następująco:

1. 27 stycznia 2020 r na pierwszym Posiedzeniu SRM przeanalizowaliśmy szczegółowy plan działania i dokonaliśmy uszczegółowienia zadań do realizacji w nadchodzącym roku

2. W m-cu lutym SRM złożyła wniosek do dyskusji nad statutami sołectw gminnych, o uwzględnienie w nich zapisu o wyborze przedstawiciela sołectwa, który będzie reprezentantem sołectwa w Radzie Seniorów .Rada do końca roku nie otrzymała informacji czy jej wniosek został uwzględniony.

3. 29 lutego 2020 r w ramach Platformy współpracy z MGOPS w Skale zainicjowano pierwszą Akademię Wiedzy Koniecznej Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Miejsko –Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Klubem Seniora GROTA w Skale. Na spotkaniu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wdrożył I etap projektu socjalnego „Koperta życia”. Projekt socjalny skierowany do osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Odbiorcami są  seniorzy w wieku: 60 lat kobiety, 65 mężczyźni z terenu Miasta i Gminy Skała.  

4.W m-cu marcu w ramach Małej Akademii Zdrowia miała ruszyć akcja „ Zawalczmy razem o zdrowie mieszkańców Skały „miasta –lidera światowego smogu”. Po wstępnych, pozytywnych uzgodnieniach dotyczących wsparcia akcji przez burmistrza miasta, skierowano jedynie jeden wniosek do Fundacji ZiKO dla Zdrowia w Krakowie o wsparcie akcji i udostępnienie Spirobusu do przeprowadzenia badań. Dalszych działań nie prowadzono ze względu na brak możliwości uczestnictwa seniorów w tym przedsięwzięciu.

5. W m-cu marcu zainicjowano niezbędnik seniora pt. MĄDRY SENIOR w ukazującej się lokalnej „Kronice miasta i gminy Skała”. Zawiera on informacje, pomagające seniorowi świadomie decydować, wybierać, planować …mieć po prostu wpływ na swój los!

6. W m-cu marcu zgłoszono dwóch delegatów ze skalskiej SRM na III Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów, który miał być zorganizowany  w dniach 9-10 czerwca 2020 r. w Krakowie przez Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów. Kongres się nie odbył nawet po przeniesieniu go na późniejszy termin wrześniowy.

7. W pierwszym kwartale 2020 r w każdą pierwszą środę miesiąca członkowie Senioralnej Rady Miejskiej pełnili dyżury w siedzibie klubu seniora GROTA w Skale ze względu na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta; Barbara Szwajcowska – w styczniu, Mazik Edward – w lutym i Boroń Edward – w marcu.

Od połowy m-ca marca zawieszono działalność Senioralnej Rady Miejskiej oraz Klubu Seniora Grota w Skale do odwołania!

Walka z koronawirusem trwała, seniorzy rezygnowali z aktywności. Senioralna Rada Miejska pokonując trudności braku rzeczywistego kontaktu wykorzystała do dalszych działań media społecznościowe, komunikatory, telefonię komórkową. Osobiste kontakty w bardzo ograniczonym wymiarze również.

8. W m-cu maju SRM podjęła próby zamiany działalności realnej – na wirtualną – występując do burmistrza miasta o możliwość wypożyczenia laptopa dla celów realizacji przedsięwzięcia. Własnym, prywatnym sprzętem dobrej jakości nie dysponowaliśmy, a komputer stacjonarny w KS Grota nie jest w pełni wystarczający do prowadzenia tego typu działań. Zapewnialiśmy, ze postaramy się przestrzegając rygorów stanu epidemii, włączyć się w życie lokalnej społeczności, a zwłaszcza seniorów. Niestety do końca roku nie otrzymaliśmy żadnej propozycji.

9. W m-cu czerwcu zgodnie z informacją na stronie UMiG w Skale oraz MGOPS powstał Nowy Klub Seniora – Senior+ w Barbarce. Klub SENIOR+ w Barbarce został utworzony dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Klub działa w strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale. Klub dysponuje 25 miejscami i będzie czynny od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin, w godzinach od 9:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Klub SENIORw Barbarce został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych i opiekuńczych środowiska osób starszych będących mieszkańcami Gminy Skała, głównie z terenu wsi Barbarka, Poręba Laskowska, Gołyszyn.

10. W ciągu trudnego 2020 roku, w m-cu czerwcu i na przełomie sierpnia i września seniorom z naszego regionu ,udało się wyjechać na wyjazdy zorganizowane przez Klub Seniora GROTA w Skale

II kwartał działalności pro-senioralnej podsumowano w „Kronice Miasta i Gminy Skała” Informacja prasowa objęła całkowicie sprawy seniorów podczas pandemii.

11. 03 sierpnia 2020 r odbyło się drugie posiedzenie Senioralnej Rady Miejskiej. Podczas Posiedzenia, w którym wziął udział burmistrz MiG Skała Krzysztof Wojtowicz oraz przew. Klubu Seniora GROTA w Skale Józef Tokarski omówiono stan sytuacji pandemicznej w kraju, w gminie i możliwości działań dla seniorów, oraz podsumowano półroczną pracę Rady w warunkach pandemii.

– 3 – 12. 12 sierpnia 2020 r w Domu Kultury w Skale odbyło się spotkanie w sprawie wstępnych uzgodnień, co do organizacji Gminnego Dnia Seniora. W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Miasta i Gminy Skała –Krzysztof Wójtowicz, dyrektor CKSiR w Skale – Cezary Bejm, przew. Klubu Seniora GROTA w Skale – Józef Tokarski, ambasador marki Medical Marijuana INC , Fundacji Senior Plus – Grzegorz Goryl oraz przewodnicząca Senioralnej Rady Miejskiej w Skale – Barbara Szwajcowska. Podczas spotkania ustalono termin Gminnego Dnia Seniora na 25.10.2020 r, program spotkania, jak również współudział w jego organizacji Stowarzyszenia Manko – gmina Skała miała przystąpić do Programu Gmina Przyjazna Seniorom i odkrywać innowacyjną politykę senioralną. Na kolejnym spotkaniu miało dojść do omówienia szczegółów – spotkania już nie było.

13. W październiku powstała zakładka SENIORZY na stronie internetowej Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale i rozpoczęła się współpraca Senioralnej Rady Miejskiej z Domem Kultury w zakresie zamieszczania informacji senioralnych. Pojawiają się tam aktualności z działalności pro-senioralnej, ale także wspomnienia mieszkańców naszej gminy wraz ze zdjęciami pokazującymi wydarzenia z przeszłości. Tych najnowszych jest niewiele , gdyż pandemia ograniczyła do minimum wszelkie senioralne spotkania.

Zapraszamy !!! www.cksir-skala.pl/seniorzy

14. 12 października „serce seniorów skradła „Operetka na wynoś” w skalskim rynku”. Spotkanie w olbrzymiej przestrzeni rynku stworzyło możliwość pokonania pandemicznych przeszkód. Radosne dźwięki bliskich i lubianych arii operetkowych w wykonaniu artystów z Operetki Wrocławskiej ożywiły wspomnienia i pozwoliły w kulturalnej atmosferze spędzić wspólnie czas wielu seniorom.

15. W październiku „Piękne Anioły rozpoczęły dla seniorów w Skale „Anielskie terapie”. Nawiązana przez Senioralną Radę Miejską na początku bieżącego roku współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Skale zaowocowała z końcem roku wsparciem działań wpływających na poprawę jakości życia seniorów. Od m-ca października 2020 r seniorzy poczuli pomocną dłoń od Stowarzyszenia „Piękne Anioły”. Organizatorzy zaprosili seniorów, zwłaszcza tych 65+, na „Anielskie terapie” czyli bezpłatne treningi pilatesowe –sportowo-relaksujące. Spotkania finansowane były z Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2020. Dzięki wspólnej wnikliwej analizie potrzeb i możliwości powstał ciekawy program, który przez kilka jesienno – zimowych miesięcy miał zmieniać  rzeczywistość seniorom poprzez szereg spotkań organizowanych w Domu Kultury w Skale, ul. Bohaterów Września 42: „Randez Vous z tańcami krajów Europejskich” oraz Pilates czyli terapię ruchem, oraz spotkania organizowane w Klubie Seniorów GROTA w Skale ul. Langiewicza 8 pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” .Była to szansa na poprawę zdrowia i lepszego samopoczucia z dużą dbałością o wszelkie zalecane podczas pandemii środki bezpieczeństwa. Niestety dodatkowe rządowe rozporządzenia, które ukazały się w listopadzie znowu zniweczyły plany seniorów. Zostaliśmy zamknięci w domach!

16. Stowarzyszenie Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa zaprosiło Radę Senioralną na spotkania …on-line na platformie Clickmeeting. W październiku należało już uwierzyć w jedyną możliwą drogę pracy dla seniorów, z seniorami – drogę współpracy z instytucjami i Stowarzyszeniami – drogę cyfrową. Brak kontaktu pozbawiał informacji naszą Radę Senioralną, nie dawał możliwości uczestniczenia w akcjach, wspierania ich w miarę możliwości, przekazywania rzetelnych wieści o tym co się dzieje, nie dawał możliwości – mimo odległości- trwania w senioralnej wspólnocie. Więc gdy Rada Seniorów ze Skały 30 października 2021 r otrzymała emailowo zaproszenie do projektu pt. Rady Seniorów w sytuacjach kryzysowych” realizowanego przez Stowarzyszenie MiLA w Krakowie, włączyła się w dyskusję Małopolskiej Sieci Rad Seniorów on-line na platformie ClickMeeting. Spotkania odbyły się : 30 października, 5 listopada, 13 grudnia, 21 grudnia 2020 r

18. W patriotycznych uroczystościach Święta Odzyskania Niepodległości -11 listopada 2020 r seniorzy

 uczestniczyli on -line. Miejskie uroczystości odbyły się w bardzo wąskim gronie reprezentacji władz

 gminnych. Senioralna Rada Miejska zainicjowała natomiast planowane „integracyjne spotkanie” online.

 11 listopada 2020 r za pośrednictwem mediów społecznościowych seniorzy zorganizowali się bardzo

 szybko. Do przyjaciół i mieszkańców gminy poszło zaproszenie: Stwórzmy atmosferę wspólnego śpiewania,

 by uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkajmy się on- line 11 listopada o godz.11: 00

 przy internetowej stronie biblioteka piosenki.pl, by wspólnie zaśpiewać patriotyczne pieśni z artystami Teatru

 Loch Camelot z Krakowa. Nie spotkamy się na rynku w Skale jak planowaliśmy, ale śpiewajmy! Wszystkiego

 dobrego od Senioralnej Rady Miejskiej w Skale. Kto skorzystał ten wie, że spotkanie było prowadzone i

 opatrzone komentarzem przez Waldemara Domańskiego dyr. Biblioteki Polskiej Piosenki. Było to

 spotkanie nieco inne z powodu pandemii koronawirusa, ale i tak czuliśmy ważność chwili, uroczysty

 nastrój i możliwość wirtualnego uczestnictwa.

19. SRM w Skale w ogólnopolskiej kampanii „Solidarni z seniorami –Razem damy Radę

 

14 listopada SRM ze Skały zgłosiła – podpisaniem deklaracji uczestnictwa w Kampanii Solidarni z

 

 Seniorami – Razem Damy Radę, – gminę Skała do udziału w Ogólnopolskiej kampanii.

Gdy dostrzegliśmy – na zewnątrz – pomocną dłoń w postaci Stowarzyszenia MANKO-Głos Seniora prowadzącej ogólnopolską kampanię „Solidarni z seniorami- razem damy radę” uznaliśmy, że takie wsparcie da możliwość seniorom w gminie Skała – w tym trudnym czasie pandemii – edukacji, aktywizacji, rzetelnej informacji i pomocy.

Prosiliśmy o Pakiety Wsparcia – już w następnym tygodniu kilkanaście dotarło przez Pocztę do seniorów w Skale. Poprosiliśmy, zatem o kolejnych kilka – też dotarły! Obdarowało je 17 seniorów z gminy Magazyn Głosu Seniora, też dostaliśmy, jak tylko nam zdrowie pozwalało, lub ktoś chciał pomóc przekazywaliśmy go seniorom. Różnie- do skrzynki pocztowej, do zaprzyjaźnionego sklepu wspierającego wszelkie akcje dla seniorów, przez Dom Kultury, przez MGOPS… Mamy nadzieję, że seniorzy skorzystali z wersji papierowej, zachęcaliśmy też do czytania online. Wchodzimy na stronę www.glosseniora.pl Włączyliśmy się do innych akcji promocyjnych.

20. Seniorzy w dobroczynnych akcjach naszej gminy! w grudniu też udało się coś dopisać do „Solidarnych z seniorami – razem damy Radę !

Cieszyć się należy z aktywności i sprawności pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Cianowic, Nowej Wsi, Sobiesęk i Skały, które nie żałowały swoich zdolności i umiejętności angażując się w przygotowanie potraw wigilijnych do paczek żywnościowych na akcję MGOPS pt. „Wigilia w zaciszu domowego ogniska”. Niektóre z tych pań to także seniorki, tym bardziej miło, że mimo wieku, drzemie w naszych cudownych seniorkach apetyt na pomaganie. Na bycie we wspólnocie, gdzie mimo covidowych obostrzeń można dawać drugiemu człowiekowi dobro!

21. Projekt “Koperta Życia” … potwierdzeniem dbałości o bezpieczeństwo seniorów!

GOPS w Skale w dniu 03.12.2020 r zainicjował II etap projektu socjalnego „Koperta życia”.

22. W grudniu odbyła się Rekrutacja do Klub Senior + w Barbarce

GOPS wystosował 14.12.2020 zaproszenie do seniorów, aby wzięli oni udział w rekrutacji na członka Klubu Seniora + w Barbarce.

23. SRM członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów

Rok 2020 był nieprzychylny do realizacji planów Senioralnej Rady Miejskiej w Skale. Po odbytym w styczniu Posiedzeniu członków Rady i podjęciu – między innymi – decyzji o przystąpieniu do Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, termin podpisania porozumienia przesuwał się z miesiąca na miesiąc. Kwarantanny związane z pandemią koronawirusa nie zezwalały na organizowanie spotkań ,zwłaszcza senioralnych Nie udało się niestety dopełnić owego obowiązku również w drugiej połowie roku. Dopiero w dniu 07 grudnia 2020 r , oczywiście on-line dokonano uzgodnień i przyjęcia deklaracji. Popłynęły też do nas , do Skały ciepłe słowa gratulacji od przew. Zarządu OPRS Barbary Szafraniec, która m.in. powiedziała : „Witajcie na pokładzie … jesteście pełnoprawnym członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów”… słowa te utwierdziły nas w przekonaniu ,że jesteśmy gotowi do współdziałania w podstawowych założeniach „POROZUMIENIA”. SRM ze Skały zgłosiła swój udział w grudniowym III Kongresie Rad Seniorów, wzięła w nim udział Barbara Szwajcowska.

24.III Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów z Senioralną Radą ze Skały

Informacje o Kongresie opublikowane zostały na stronie www.cksir-skala.pl/seniorzy dwa artykuły :

„III Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów 17-18 grudnia 2020” oraz” Życie seniorów w czasie pandemii …wymiana spostrzeżeń uczestników Krakowskiego Kongresu” Dla zainteresowanych  kongresem – materiały  z tego wydarzenia dostępne na stronie www.opowrs.org.pl  

Kończąc powyższe podsumowanie , należy jeszcze odpowiedzieć na tytułowe pytanie- Jaki był 2020 rok  dla seniorów ? oczywiście w zasięgu lokalnym, naszym miejskim, gminnym… Zapewne każdy z nas –osobiście- miał inne doświadczenia, ale wspólnie- przyznać należy ,że „sprostaliśmy zadaniom ,które można było realizować”. Staraliśmy się szukać możliwości porozumienia z seniorami – mimo narodowej kwarantanny, poszukiwaliśmy sposobów, by dbać o aktywność indywidualną , bo grupowej zakazano, docenialiśmy każdą pomocną dłoń i możliwość realnego wsparcia w działaniach, narzekaliśmy, ale szukaliśmy sposobów wyjścia z trudnych sytuacji, dzieliliśmy się chociażby swoim czasem i dbaliśmy o zdrowie widząc jak świat stawał się nieprzewidywalny. To był trudny rok , dla seniorów wyjątkowo. Od nieprzyjemnej rzeczywistości uciec się nie dało. Najsmutniejsze chwile przeżyliśmy w m-cu listopadzie , kiedy to zmarł nasz kolega , członek skalskiej Rady Senioralnej – Edward Boroń. Pozostało siedem osób w Radzie.

Nie wiemy jak będą mijać kolejne chwile , dni i miesiące nowego roku. Nadzieję niesie szczepionka. Zdobyte życiowe doświadczenia , cierpliwość, odwaga i determinacja pozwoli zapewne pokonywać trudności. Nieuchronna będzie „rewolucja cyfrowa” , by tworzyć nieco inne przestrzenie senioralnych spotkań. I rozważność w każdej decyzji…

Życzę, niech Nowy Rok 2021 darzy wszystkich seniorów całą obfitością darów – szczególnie zdrowiem! Barbara Szwajcowska


Comments are closed.