biblioteka pelna zwierzat

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MÓJ ULUBIONY BOHATER ZWIERZĘCY”

§1

Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale,

ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała, NIP 677 11 20 805, REGON 001265367.

2.     Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Biblioteka pełna zwierząt” finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3.     Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7 – 15 lat.

4.     Celem konkursu jest:

–  zaktywizowanie dzieci do pracy twórczej

– rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci

– zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego myślenia

– popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

– alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego

– poszerzanie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych

– rozwijanie wyobraźni u dzieci.

§2

Zasady konkursu

 

1.     Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2.     Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat mieszkających
i zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Skała.

3.     Spośród zgłoszonych prac konkursowych, komisja powołane przez Organizatora, wyłoni 9 zwycięskich prac, które zostaną nagrodzone.

4.     Wymogi formalne dotyczące prac konkursowych:

– prace powinny zostać wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci

– prace powinny być pracami własnymi tj. nigdzie wcześniej nie publikowanymi

– każda zgłoszona praca może posiadać tylko jednego autora.

– zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zwierzęcego bohatera książkowego oraz jego krótki opis odpowiadający na pytania: Jakie jest to zwierzę? (opis zewnętrzny) Jakie są jego przyzwyczajenia? Co lubi? Skąd pochodzi?

– praca powinna być wykonana techniką płaską przy użyciu np. kredek, farb, pasteli, pisaków, flamastrów itd. lub wyklejana.

– praca powinna znajdować się na kartce papieru (rozmiar dowolny)

– z udziału w konkursie zostaną wykluczone prace przestrzenne np. ulepione
z plasteliny/ modeliny itd. 

– opis wybranego bohatera zwierzęcego powinien zostać wkomponowany jako element pracy plastycznej lub znajdować się na osobnej kartce papieru.

– wykonane prace konkursowe należy sfotografować i przesłać w formacie jpeg
w najwyższej możliwej rozdzielczości na adres e-mail: biblioteka@ckir-skala.pl
w terminie od 28.08.2023 roku do 30.09.2023 roku.

w tytule wiadomości e-mail należy wpisać „MÓJ ULUBIONY BOHATER ZWIERZĘCY – KONKURS”, a w treści imię, nazwisko i wiek autora pracy, telefon kontaktowy do rodzica / prawnego opiekuna oraz jego imię i nazwisko.

 

§3

Przebieg konkursu

1.     Ocenę zgłoszonych prac konkursowych przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

2.     Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

3.     Kryteria oceniania prac przez komisję konkursową:

a.      Spełnienie wymogów formalnych

b.     Zgodność z tematem

c.      Walory estetyczne

d.     Oryginalność/ innowacyjność

e.      Spójność obydwu części pracy

f.      Twórcze podejście do tematu

4.     Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w przeciągu 7 dni od daty zakończenia naboru prac.

5.     Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu oraz zostaną poproszeni o odbiór nagrody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej
w Skale, ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała.

6.     Jeśli laureat razem z rodzicem/ prawnym opiekunem nie zgłosi się po odbiór nagrody w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, prawo do nagrody przepada.

§4

Prawa autorskie

 

1.     Uczestnik konkursu oświadcza, że praca konkursowa została wykonana przez niego
i jest jego autorskim pomysłem oraz że nie narusza praw osób trzecich.

2.     Autor pracy przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich (kierowanych wobec organizatora w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonego pomysłu).

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych, w celach promocyjnych na serwisach społecznościowych (strona Facebook Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale, strona Internetowa www.cksir-skala.pl)

 

§5

Postanowienia końcowe

1.     Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu, a także na publikację swojego imienia, nazwiska i wizerunku.

2.     Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

Comments are closed.